Anasayfa/

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Bildirimi

VERTE Elektronik A.Ş. (VERTE) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” (VERTE Elektronik A.Ş.) sıfatıyla sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Dayanakları Nelerdir?

Kişisel verilerinizi faaliyetlerimizi yürütmek, aramızdaki iş akdini yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in menfaati gereği hukuki sebeplerle bizzat talep ettiğimiz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaştığınız bigileri kaydetmemiz suretiyle toplamaktayız. Hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme şartları MADDE 5 (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları MADDE 6 (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz,

• İş sürekliliğinin sağlanması, faaliyetlerin ve operasyonel süreçlerin planlanması,
• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi,
• Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması,
• İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi,
• Kurumsal sürdürülebilirlik,
• Stratejik planlama süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
• Tedarikçi ve müşterilerle yürütülen işlerini icrası ve ilişkilerin yönetimi,
• Ürün ve hizmetlerin satışı, pazarlaması ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,

amaçları dahilinde işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan birçok amaç kapsamında; tedarikçilerimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir. Ayrıca rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

• Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınıza yönelik başvurularınızı İnsan Kaynakları birimimize Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

Veri Sahibi

Adı Soyadı

Tarih

İmza

KULLANICI ANLAŞMASI

VERTE olarak web sitemizi ziyaret eden, elektronik ortamdan bizimle iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz ve KVKK kapsamında bu verileri koruyoruz. Web sitemizde ziyaret gezintiniz esnasında otomatik veya manuel yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra isesize daha iyi hizmet sunmak amacıyla iyi niyet kuralları çerçevesinde tarafımızca kullanılacaktır. VERTE bu web sitesinde bulunan Çerez Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi info@verteelektronik.com adresi ile bizlere iletebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASININ KAPSAMI

Bu politika ve sorumluluk, www.verteelektronik.com web sitesini kapsamaktadır. VERTE kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü tarafların topladığı bilgileri, başlıkları, kampanyaları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri aracılığıyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden VERTE sorumlu değildir.

ÇEREZ NEDIR?

Ziyaret ettiğiniz web sitesinde arama ve kullanım alışkanlıklarınızı, üyelik bilgilerinizi ya da reklam tercilerinizi depolayan text dosyalarıdır.

ÇEREZLERI NEDEN KULLANIYORUZ?

Web sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi en üst seviyeye çekmek, tercihlerinize en uygun, kişiye özel içerikleri size sunmak ve kendi performansımızı takip etmek, web sitemizi ziyaretiniz esnasında güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumak amacıyla farklı birçok çerez kullanıyoruz. Çerezler, aynı zamanda “Birinci Taraf Çerezleri” veya “Üçüncü Taraf Çerezleri” olabilir. • Birinci taraf çerezleri, doğrudan VERTE tarafından tasarlanan, kullanılan ve yönetilen çerezlerdir. • Üçüncü taraf çerezleri ise, VERTE’nin iş ortakları, hizmet sağlayıcıları vb. üçüncü kişilere ait olan ve bu kişiler tarafından tasarlanan, kullanılan ve yönetilen çerezlerdir.

KULLANILAN ÇEREZLER VE KULLANIM AMAÇLARI NELERDIR?

Gerekli Çerezler

Gerekli çerezler, web sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanmak için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitemizden sağlanan temel hizmetlerden faydalanamazsınız. Bu tür çerezler, pazarlama faaliyetlerinde veya internette gezinti geçmişiniz ile alakalı bilgi toplamaz, internet sitesinin düzgün çalışması sitede düzgün çalışmayan sayfa veya verileri tespit etmek amacıyla kullanılır.

Performans Çerezleri

Performans çerezleri; kullanıcıların web sitesini ne şekilde kullandığını, ne kadar süre ziyaret ettiğini, sitenin sayfalarının kaydırılma hareketlerini tespit etmek için, istatistiksel amaçlar ile veri toplayan çerezlerdir. Web sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için kullanılır ancak kişisel verileri içermez. Bu çerezler olmadan, web sitemizi ne şekilde performans gösterdiğini öğrenemez ve sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için gerekli müdahalelerde bulunamayız.

Reklam Çerezleri

İlgi alanınıza giren reklamların size ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanılan çerezlerdir.

ÇEREZLERİ YÖNETEBİLİR VE SİLEBİLİRSİNİZ

Çoğu tarayıcı, ayar tercihleri ile çerezleri kontrol etmenize olanak sağlar. Bununla birlikte, web sitesinin çerez yerleştirmesini sınırlarsanız, artık site sizin için kişiselleştirilmeyeceğinden ötürü kullanım deneyiminizi kötüleştirebilirsiniz. Ayrıca, oturum açma bilgileri gibi kişiselleştirilmiş ayarları kaydetmenize izin vermeyebilir. Çerezlerin düzenlenmesini istemiyor veya kaldırılmasını istiyorsanız yapmanız gereken aşağıda belirtilen size uygun tarayıcıyı seçerek gösterilen linke tıklamaktır.

• Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
• Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Safari Mobil
https://support.apple.com/en-us/HT201265
• Android Tarayıcı
https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=637357653482396806-4258315844&hl=en&rd=1